Krajowe Forum na rzecz terapii chorób rzadkich ORPHAN powstało na początku 2007 roku. Forum grupuje Stowarzyszenia od lat zabiegające o zapewnienie opieki i leczenia dla osób chorych na choroby rzadkie. Będąc organizacją o charakterze parasolowym, reprezentującą zbieżne stanowiska stowarzyszeń pacjentów i ich rodzin, pragniemy, w drodze dialogu z władzami oraz instytucjami i ośrodkami zajmującymi się terapią chorób rzadkich, doprowadzić do zorganizowania w Polsce właściwego i efektywnego systemu zapewniającego terapię i opiekę dla pacjentów dotkniętych ciężkimi, przewlekłymi rzadkimi schorzeniami.


DZIEŃ CHORÓB RZADKICH 2019
SERDECZNIE DZIĘKUJEMY ZA PRZYBYCIE

Choroby rzadkie to bardzo zróżnicowana grupa schorzeń. Z perspektywy Pacjenta to odczucia odrzucenia, bólu, cierpienia - nie tylko dla chorej osoby, ale także otaczającej rodziny. Tym co łączy poszczególne schorzenia jest właśnie ich rzadkość. Pod tym lapidarnym określeniem kryje się wiele cierpień. Trzeba pamiętać, że cierpienia te wynikają także z faktu, że system zdrowia oraz medycyna często nie mają jeszcze odpowiedzi na problemy z jakim borykają się pacjenci. W Polsce zdiagnozowanych jest kilkaset przypadków chorób rzadkich. Szacuje się jednak, że problem docelowo dotyczy znacznie większej liczby, w skrajnych szacunkach nawet kilkudziesięciu tysięcy osób. Terapia chorób, dla których są dostępne i refundowane leki, prowadzona jest w oparciu o programy terapeutyczne finansowane przez NFZ lub w oparciu o programy charytatywne. Koszty terapii tych chorób są tak duże, że niemożliwe jest finansowanie ich ze środków własnych pacjentów. Pozostali pacjenci ze schorzeniami, na które jeszcze nie znaleziono skutecznych leków mogą liczyć tylko na nieadekwatny dla tych schorzeń zakres pomocy oferowany przez system powszechnej opieki zdrowotnej.

Choroby rzadkie są bardzo trudne do zdiagnozowania, ponieważ charakteryzują się dużą zmiennością kliniczną. Rzadkość schorzeń sprawia, że nie wszyscy lekarze je znają. Poza tym kiedy genetycznie uwarunkowane choroby rzadkie osiągają poziom ekspresji klinicznej są już procesami bardzo zaawansowanymi i niekiedy nieodwracalnymi. W diagnostyce liczba technik doprowadzających do rozpoznania chorób rzadkich jest bardzo duża, złożona i kosztowna. Jest to długotrwały proces nawet w przypadku jednego pacjenta. Choroby rzadkie otwierają nowy rozdział, nowe rozumienie medycyny, a przez to stanowią wielką inwestycję intelektualną, narodową oraz polityczną. Problematyka opieki nad pacjentami z chorobami rzadkimi jest bardzo szeroka. Dotyczy nie tylko diagnostyki i leczenia, ale także właściwej pomocy socjalnej dla pacjentów i ich rodzin oraz edukacji lekarzy i przedstawicieli organów władzy, tak aby wiedzieli w jaki sposób odpowiedzieć na nietypowe potrzeby pacjentów.

Ocena działań administracji państwowej w zakresie stworzenia systemowych rozwiązań problematyki chorób rzadkich wskazuje na znaczące, lecz w dalszym ciągu zbyt małe zaangażowanie w tym obszarze. Środowiska działające na rzecz pacjentów są zgodne, że Ministerstwo Zdrowia i Rząd dostrzegają problematykę chorób rzadkich. Dowodzi tego fakt, że powołano Zespół ds. chorób rzadkich, w którym zasiadają też przedstawiciele organizacji pacjentów, w tym przedstawiciel Krajowego Forum. Poprzez uświadamianie społecznego znaczenia terapii tych ciężkich schorzeń, liczymy na zrozumienie konieczności wprowadzenia długofalowej polityki zapewniającej doraźne i stałe finansowanie leczenia i terapii wysoko specjalistycznych oraz właściwą opiekę dla pacjentów. Dążymy do tego aby polscy pacjenci z chorobami rzadkimi otrzymywali taka samą pomoc medyczną i adekwatne wsparcie socjalne, tak jak to się dzieje w pozostałych krajach Unii Europejskiej. W ślad za kierunkami wyznaczonymi przez Radę Unii Europejskiej, Krajowe Forum wspiera i zabiega zatem o stworzenie spójnego systemu leczenia chorób rzadkich, zapewniającego efektywny model koordynacji procesu leczniczego i opieki społecznej. Model, w którym zarządzanie s chorób rzadkich od chwili diagnostyki, poprzez leczenie i rehabilitację będzie szybkie, a pacjenci nie będą bezradnie szukać pomocy w różnych, przypadkowych ośrodkach zdrowia i instytucjach. Naszym zdaniem niezbędne jest sprawne połączenie systemu ochrony zdrowia z systemem zabezpieczenia społecznego oraz z systemem edukacji. Aby stworzyć taki system potrzeba ogromnego wysiłku i współpracy wielu podmiotów. Zapraszamy do współpracy.

Członkami Krajowego Forum są:

-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-

Polskie Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Fenyloketonurię i Choroby Rzadkie "Ars Vivendi" - www.fenyloketonuria.org
Stowarzyszenie Rodzin z Chorobą Gauchera -
www.chorobyspichrzeniowe.pl
Stowarzyszenie Rodzin z Chorobą Fabry'ego - www.fabry.org.pl
Polskie Towarzystwo Chorób Nerwowo-Mięśniowych - www.ptchnm.org.pl
Fundacja „Umieć Pomagać” - na rzecz osób chorych na Mukopolisacharydozę - www.umiecpomagac.org
Stowarzyszenie Debra Polska Kruchy Dotyk - www.debra-kd.pl
Stowarzyszenie Pacjentów z Chorobą Pompego
Stowarzyszenie Uratujmy Życie - www.uratujmyzycie.org.pl
Stowarzyszenie na rzecz dzieci i młodzieży z dysplazją ektodermalną oraz alergią "Jesteśmy" - www.stowarzyszenie-jestesmy.za.pl
Fundacja Serce Dziecka im. Diny Radziwiłłowej - www.sercedziecka.org.pl
Polskie Stowarzyszenie Choroby Huntingtona - www.huntington.pl
Polskie Stowarzyszenie Pacjentów z Chorobą Wilsona - www.chorobawilsona.pl
Polskie Stowarzyszenie Osób z Nadciśnieniem Płucnym i Ich Przyjaciół - www.tetniczenadcisnienieplucne.pl oraz www.phapolska.org
Polskie Towarzystwo wspierania osób z nieswoistymi zapaleniami jelita”J-ELITA” - www.j-elita.org.pl
Stowarzyszenie Chorych na Stwardnienie Guzowate - www.stwardnienie-guzowate.eu
Stowarzyszenie Rodzin z Ataksją Rdzeniowo-Móżdżkową ATAKSJA - www.ataksja.org.pl
Fundacja Równi Wśród Równych - www.rwr.org.pl
Stowarzyszenie Pomocy Chorym na Mięsaki "SARCOMA" - www.sarcoma.pl
Dignitas Dolentium - www.mnd.pl
Stowarzyszenie na Rzecz Dzieci z Rzadkimi Chorobami Genetycznymi i Ich Rodzin „Wspólnie” - www.wspolnie.org
Stowarzyszenie Chorych na Klasterowe Bóle Glowy -
www.klasterowy.pl
Polskie Stowarzyszenie na rzecz osób z AHC ahc-pl - Polish Association ahc-pl
Fundacja Parent Project Muscular Dystrophy - parentproject.org.pl
Polskie Stowarzyszenie pomocy chorym z obrzękiem naczynioruchowym - hae.org.pl
Stowarzyszenie Zespołu Williamsa - www.zespolwilliamsa.org
Mazowieckie Stowarzyszenie Osób z Chorobą Parkinsona - www.parkinson.waw.pl
"Żyć Nadzieją" Stowarzyszenie Chorych na Niemana-Picka i Choroby Pokrewne - www.niemannapicka.pl
Koalicja Parkinson Polska - www.koalicja-parkinson.pl
Stowarzyszenie Dzieci z Miopatią Mitochondrialną pod Postacią Zespołu Leigha „Mali Bohaterowie” - www.malibohaterowie.org
Fundacja SMA - www.fsma.pl
Fundacja Sanfilippo - www.sanfilippo.org.pl
Fundacja "Rodzina Fra X" - www.www.rodzinafrax.pl
Stowarzyszenie Chorych na Mastocytozę
Fundacja Wymarzona Odporność - www.wymarzonaodpornosc.org
Stowarzyszenie Pacjentów z Amyloidozą TTR - www.amyloidoza-ttr.pl
Stowarzyszenie Pacjentów z nocną napadową hemoglobinurią - www.pnh.org.pl
Fundacja Pomocy Chorym na zanik mięśni - www.miesnie.szczecin.pl
Fundacja Oswoić Miopatie - www.oswoicmiopatie.com
Polskie Stowarzyszenie Chorych na Miastenię Gravis "Gioconda" - www.miastenia.com.pl

Inicjatywy pacjenckie i kampanie realizowane przez Krajowe Forum:

Światowy Dzień Chorób Rzadkich - www.dzienchorobrzadkich.pl
Polska dla Chorób Rzadkich - www.polskadlachorobrzadkich.pl

Informacje o instytucjach wspierających inicjatywy i kampanie Krajowego Forum Orphan znajdują się na w/w stronach internetowych oraz TUTAJ


Statut KFO